资讯中心

新型表带让智能腕表节制无人机

新型表带让智能腕表节制无人机

经由过程手势来节制装备已经经不是甚么新鲜的工作 ,但凡是环境下都是哄骗相机、加快度计或者者陀螺仪来网络旌旗灯号从而履行操作的。不外近日来自瑞士联邦质料测试与开发研究所(EMPA)的科研专家发明一种全新技能,并将其整合到传统外不雅的智能腕表上,并乐成节制无人机 。

图片来自于EMPA

由Frank Clemens领导的科研团队 ,哄骗3D打印的纤维建造表带,用户在佩带以后任何手势的操作城市形成压阻,致使电荷发生变化从而举行判定以及阐发。然后按照预先设定的手势信息向无人机 、遥控车等发出指令 ,从而举行无线节制。

在演示中 ,Clemens展示了哄骗手势来调解无人机的标的目的、腾飞以及下降等等 。不外从演示中也能够看到这项技能从手势数据的网络,到终极乐成向无人机发送履行号令需要很长一段时间,没法做到及时操控 ,团队暗示会在将来进一步革新。

升博体育 - 官网app下载
【读音】:

jīng yóu guò chéng shǒu shì lái jiē zhì zhuāng bèi yǐ jīng jīng bú shì shèn me xīn xiān de gōng zuò ,dàn fán shì huán jìng xià dōu shì hǒng piàn xiàng jī 、jiā kuài dù jì huò zhě zhě tuó luó yí lái wǎng luò jīng qí dēng hào cóng ér lǚ háng cāo zuò de 。bú wài jìn rì lái zì ruì shì lián bāng zhì liào cè shì yǔ kāi fā yán jiū suǒ (EMPA)de kē yán zhuān jiā fā míng yī zhǒng quán xīn jì néng ,bìng jiāng qí zhěng hé dào chuán tǒng wài bú yǎ de zhì néng wàn biǎo shàng ,bìng lè chéng jiē zhì wú rén jī 。

tú piàn lái zì yú EMPA

yóu Frank Clemenslǐng dǎo de kē yán tuán duì ,hǒng piàn 3Ddǎ yìn de xiān wéi jiàn zào biǎo dài ,yòng hù zài pèi dài yǐ hòu rèn hé shǒu shì de cāo zuò chéng shì xíng chéng yā zǔ ,zhì shǐ diàn hé fā shēng biàn huà cóng ér jǔ háng pàn dìng yǐ jí chǎn fā 。rán hòu àn zhào yù xiān shè dìng de shǒu shì xìn xī xiàng wú rén jī 、yáo kòng chē děng fā chū zhǐ lìng ,cóng ér jǔ háng wú xiàn jiē zhì 。

zài yǎn shì zhōng ,Clemenszhǎn shì le hǒng piàn shǒu shì lái diào jiě wú rén jī de biāo de mù de 、téng fēi yǐ jí xià jiàng děng děng 。bú wài cóng yǎn shì zhōng yě néng gòu kàn dào zhè xiàng jì néng cóng shǒu shì shù jù de wǎng luò ,dào zhōng jí lè chéng xiàng wú rén jī fā sòng lǚ háng hào lìng xū yào hěn zhǎng yī duàn shí jiān ,méi fǎ zuò dào jí shí cāo kòng ,tuán duì àn shì huì zài jiāng lái jìn yī bù gé xīn 。

发表评论

search